Nastavení dekurzu


Nastavení vyvoláte kliknutím na tlačítko Nastavení nastaveni.bmp, 1,1kB v tlačítkové liště dekurzu.

Seznam záložek s nastavením dekurzu

 1. Dekurz
 2. Sekce
 3. Sekce - Vlastní
 4. Tisk
 5. Tisk - Rozšířené
 6. Formuláře
 7. Formuláře - Výchozí tiskárna
 8. Formuláře - Vkládaný text do DK
 9. IZIP
 10. Dokumentace
 11. Dia-modul
 12. eRecept
 13. Jednotná dokumentace
 14. Modul Audio
 15. Kopírovaní nastavení
 16. Obrázky
 17. Posudky

Dekurz

V obecném nastavení dekurzu lze zvlášť definovat písmo a barvu pozadí záznamu, hlavičky a podpisu. Volba formát času a data v hlavičce záznamu změní formátování data a času v hlavičce každého záznamu, v lékařské zprávě, v uložených blocích a při tisku dekurzů (denní, hromadný ...). Svoje nastavení potvrdíte tlačítkem OK. Tlačítkem Výchozí navolíte výchozí hodnoty.

dekurz.png, 16kB

Sekce

Nastavení sekcí Vám umožní upřesnit charakteristiku sekcí. Pro každou sekci můžete nadefinovat, jestli se má zobrazit v hlavičce Dekurzu, jeslti se má vkládat do Lékařské zprávy a do Vyšetření A4. Dále si můžete zvolit klávesovou zkratku, kterou příslušnou sekci vložíte do záznamu.

sekce.png, 19kB

Sekce - Vlastní

Zde si můžete vytvořit své vlastní sekce, které byste potřebovali, ale v Dekurzu nejsou předdefinovány.

Tisk

Nastavení tisku v záložce vlastnosti umožňuje nastavit stránkový tisk, tisk formulářů a také změnu velikostí písma při tisku.
Pokud vám nevyhovuje tučnost léků při tisku léků v dokumentaci, lze toto nastavení vypnout volbou Při tisku dokumentace tisknout léky tučně.

tisk.png, 12kB

Tisk - Rozšířené

Tyto volby upravují chování programu při tisku, případně opravují chyby spojené s tiskem.

tiskRoz.png, 15kB

Nastavení duplexního tisku prozatím ovlivňuje pouze tisk formulářů na čistý papír (tedy tisk včetně vlastního formuláře).


Formuláře

Na záložce Formuláře lze nastavovat pozice jednotlivých položek formuláře. Pokud se Vám tedy nějaká položka tiskne mimo vyhrazený prostor na formuláři, můžete jí zde opravit pozici při tisku. Dále můžete zvolit pro každou položku samostatně velikost, styl a font písma. Dialog s nastavením vyvoláte dvojklikem na položce, nebo stiskem tlačítka Upravit.

formulare.png, 10kB

Formuláře - Výchozí tiskárna

U zobrazeného seznamu formulářů a dalších tisků si můžete navolit tiskárnu, formát a orientaci papíru a zásobník, ze kterého si tiskárna veme papír.
Lze si tak např. u receptu nastavit formát papíru A6, orientaci na výšku a hlavní podavač. Do bočního podavače, který mívá přednost, vložit papír A4. Při tisku receptu si tiskárna veme papír z nastaveného podavače a není nutné papír A4 povytahovat.

vychTisk.png, 48kB

Formuláře - Vkládaný text do DK

Kliknutím na tlačítko nastavit ... u příslušného formuláře v levé části formuláře je možno nastavit jaké informace se budou vkládat do dekurzu za odkaz na vytištěný formulář.
V pravé části dialogu je možno určit, do které sekce se vloží odkaz na tisk (včetně volby -nevkládat-).

textToDek.png, 42kB

IZIP

V nastavení IZIP definujete účet lékaře a server, který budete ke komunikaci s IZIP používat.

izip.png, 6,0kB

Dokumentace

dokumentace.png, 12kB

Popis jednotlivých nastavení

Certifikát

V poli certifikát můžete nastavit, jestli bude používán certifikát k podepsání záznamu a jestli má program vyžadovat potvrzení podpisu. Tlačítkem Výběr certifikátu vyberete certifikát, kterým chcete záznamy podepisovat.

certifikat_uloziste.png, 8,6kB

Do úložiště si můžete vybrat potřebný certifikát kliknutím na tlačítko Import.

certifikat_import.png, 5,4kB

Více o certifikátech naleznete na stránce Certifikáty

Dia-modul

V tabulce lze jednotlivých sledovaným údajům přiřadit laboratorní metody, to umožní přepis výsledků z laboratoře do polí dia-vyšetření.

DiaModul.png, 13kB

eRecept

Nastavení přístupových údajů pro používání eReceptu.

eRecept.png, 14kB

Význam jednotlivých částí

Název položky Popis
Kód pracoviště Přidělí SUKL při vyřizování přístupu do eReceptu
ID lékaře Přidělí SUKL při vyřizování přístupu do eReceptu
Heslo lékaře Přidělí SUKL při vyřizování přístupu do eReceptu
Váš osobní certifikát Certifikát se neregistruje na SUKLu - slouží k podpisu odesílaných dat. Zajišťuje integritu (zpráva nebyla změněna), ne identifikaci (autora). Identifikaci zajišťuje ID lékaře.
SSL certifikát Certifikát přidělí SUKL při vyřizování žádosti, slouží k šifrování komunikace.
Server - Adresa Volba serveru, na který se budou odesílat data
Ověření funkčnosti Stisknutím tlačítka dojde ke kontrole všech nastavených údajů a odešle se "pozdrav" serveru. Pokud bude nastavení v pořádku, server vrátí aktuální datum a čas. V případě chyby bude zobrazena hláška popisující chybový stav.
Komunikace - průběh zpracování Dialog s protokolem komunikace se v případě úspěchu automaticky zavírá a neobtěžuje uživatele. Volba umožňuje dialog nezavírat i při úspěšné komunikaci

Jednotná dokumentace

Karta slouží k vedení jednotné dokumentace a je přístupná pouze administrátorským účtům.
Pomocí nastavení na této kartě můžete ostatním uživatelům zakázat měnit Vámi vybrané šablony a změnu starších záznamů než zadaný počet dnů. Nastavení ostatním uživatelům se provede způsobem, kdy si pod administrátorským účtem nastavíte na této kartě požadované volby a přes funkci hromadného kopírování nastavení na kartě Special nakopírujete toto nastavení ostatním uživatelům. Ti se, pokud nemají administrátorská práva, nedostanou na tuto kartu a tedy si ani nemohou toto nastavení změnit.

Popis jednotlivých nastavení

jedDokum.png, 5,0kB

Modul Audio

Nastavení modulu Audio.

Popis jednotlivých nastavení

Audio.PNG, 11kB

Kopírovaní nastavení

Karta je přístupná pouze administrátorským účtům a slouží k hromadnému kopírování nastavení ostatním uživatelům/odbornostem. Jelikož se nastavení v dekurzu ukládá k detailu (odbornosti) lékaře, je tato funkce vhodná i pro systémy s jedním lékařem, který má více odborností.

Případ užití - Lékař s odbornostmi 001 a 101 je přihlášen pod odborností 001. Přenastaví si posuny položek Žádanky K. Pomocí funkce kopírování nastavení si tyto posuny překopíruje také k odbornosti 101. Lékař se přihlásí pod odbornost 101. Tisk Žádanky K při tisku reflektuje nastavené změny pozic položek.

Význam jednotlivých voleb

kopirovani.png, 17kB

Obrázky

Je důležité nastavit u obrázků, jestli se budou nebo nebudou převádět do Lékařské zprávy a žádanek. Dále lze nastavit, zda se mají rozměry obrázků měnit, případně na kolik, anebo neměnit.

Hromadné vkládání obrázků

Dekurz umožňuje i hromadné vkládání obrázků ze složky. V nastavení Dokumentace lze zvolit cestu do složky. Pokud zaškrtnete Přesouvat do složky a zvolíte umístění jiné složky, Dekurz automaticky po vložení obrázků do Dekurzu přesunou do jiné složky. Zaškrtnutím Mazat nahrané soubory smaže Dekurz nahrané soubory z nastavené složky.

obrazky.PNG, 17kB

Posudky

Čísla posudků jsou vkládána do děchto formulářů:

Číslo posudku <prefix lékaře><pořadové číslo>/<aktuální rok> má pevnou strukturu 3 částí.
 1. Prefix lékaře - Nemusí být vyplněno. Pokud např. dva lékaři používají každý vlastní číselnou řadu, je vhodné jim nastavit prefix lékaře. Z čísla posudku pak bude jasné na první pohled kdo posudek vystavil
 2. Pořadové číslo - Program automaticky navyšuje od nastavené startovací hodnoty
 3. aktuální rok - Aktuální rok ve formátu yyyy (tedy 4 číslice)
Při konfiguraci programu lékař sestra, kdy má sestra svůj vlastní účet, je vhodné číselnou řadu sestry potlačit a nastavit ji používání číselné řady lékaře. K tomu slouží volba Používám CIZÍ číselnou řadu.

posudky.PNG, 8,9kB