Karta pacienta

 • přehledná evidence pacientů
 • řazení pacientů do skupin podle druhu péče
 • efektivní vyhledávání pacientů
 • zápis osobních údajů pacienta v logickém sledu
 • online kontrola pojištění pacienta (u které ZP je k dnešnímu dni pojištěn)
 • dispenzarizace pacienta
 • registrování pacientů (tisk registračního lístku)
 • evidence trvalých diagnóz, alergií a rizik
 • možnost tisku štítků, obálek nebo celé karty

Čekárna

 • seznam pacientů čekajících na ošetření
 • výpočet doby čekání
 • evidence důvodu návštěvy
 • propojení s diářem

Pojišťovna

 • snadné zadávání provedené péče (výkony, léky, pomůcky, stom. výrobky)
 • generování dávek na portály ZP nebo na diskety, tisk průvodní dokumentace
 • automatická komunikace s portály malých pojišťoven
 • propracovaný systém kontrol a aktualizace údajů (registrace, pojištění pacientů)
 • individuální kalkulace nákladů ordinace (minutové náklady) s návazností na výkony
 • možnost rozšíření číselníku výkonů o vlastní kódy
 • nastavení kontroly vykázaných výkonů dle věku pacienta
 • nastavení zakázané kombinace výkonů
 • nastavení kontroly četnosti vykazování určitých výkonů
 • zadávání statistických kódů
 • vystavování a evidence vlastních faktur
 • zadávání a vykazování návštěvní služby
 • výpočet kapitační platby
 • horké klávesy pro zápis jednoho nebo skupin kódů
 • adresář žadatelů o vyšetření
 • množství přehledů (sestav) pro kontrolu zadaných údajů

Statistika

 • modul pro získávání statistických údajů

Dekurz

 • vedení kompletní zdravotní dokumentace pacienta
 • dokumentaci lze vést papírově (tisknout jednotlivé záznamy) nebo elektronicky (podepisování záznamů certifikátem bez nutnosti tisku)
 • přehledné zobrazení záznamů
 • možnost rozčlenit záznam do logických sekcí
 • snadné vkládaní často se opakujících textů
 • vedení obrazové dokumentace
 • tisk lékařských zpráv
 • tisk dokumentace (vybraných záznamů i celé dokumentace)
 • tisk receptů (klasických i Magistraliter)
 • tisk žádanek (K, Z, FT, DP, CT/Ultrazvuk, Vyš/Ošetř. ORP a další)
 • tisk formulářů (Zdaravotní transport, Průvodní list RTG, Lázeňská péče, Prohlídka pro SSZ/ÚP a další)
 • efektivní vytváření a tisk vlastních formulářů
 • přehledy dlouhodobě měřených údajů (tlak, hmotnost, výška, atd.)
 • komunikace se systémem IZIP
 • automatické vkládání záznamů o zadaných výkonech, práci s PN, OČR a dalšími moduly

Anamnézy

 • vedení osobních, rodinných a dalších anamnéz
 • tisk anamnéz

Laboratoř

 • evidence laboratorních výsledků
 • možnost automatického načítání laborarních výsledků z laboratoře dle standardu MZ ČR
 • definice a vložení celých skupin laboratorních vyšetření
 • vkládání a definice vlastních metod vyšetření
 • zobrazení detailů o metodě vyšetření
 • barevné označení výsledků v závislosti na zadaných mezích
 • přehledné zobrazení výsledků v grafu
 • vkládání výsledků do dekurzu
 • tisk žádanky o provedení vyšetření
 • tisk výsledků vyšetření

Pracovní neschopnosti

 • zakládání a uzavírání pracovních neschopností
 • tisk neschopenek
 • tisk peněžních lístků
 • tisk hlášení ošetřujícího lékaře
 • přehledná historie všech pracovních neschopností
 • možnost automatického přepisování informací do dekurzu při práci s neschopenkami

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (OČR)

 • zakládání a uzavírání rozhodnutí
 • tisk rozhodnutí
 • tisk potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)
 • přehledná historie všech rozhodnutí
 • možnost automatického přepisování informací do dekurzu při práci s rozhodnutími

Očkování

 • evidence záznamů o podávání očkovacích látek (jednotlivých nebo v sériích)
 • definování očkovacích kalendářů i individuálních plánů
 • kontrola dodržování jednotlivých očkovacích dávek a jejich kolizí
 • hromadná očkování více pacientů
 • přehled podaných nebo zpožděných očkování
 • tisk plánu očkování

Prohlídky

 • evidence preventivních, dispenzárních, profesních a dalších prohlídek
 • hromadné přiřazení kalendáře prohlídek
 • hromadné změny příslušnosti k dispenzární skupině
 • vyhledávání prohlídek dle typu
 • tisk záznamu prohlídek

Přílohy

 • evidence externích souborů (lékařské zprávy, obrazová vyšetření, zvukové záznamy a další)

Diář

 • objednávání pacientů, sledování jejich docházky
 • plánování schůzek, jednání
 • propojen s dokumentací
 • úkoly, poznámky, pracovní doba, dovolená
 • přehledný časový rozvrh dne, pracovního týdne, celého týdne, měsíce

Chrup

 • zapisování stavu chrupu do zubního kříže
 • zaznamenávání materiálů užitých ke stomatologické sanaci
 • tisk objednávek pro laboratoř
 • tisk zubního kříže

Gynekologie

 • vedení těhotenských průkazek se záznamy o průběhu těhotenství

RTG/SONO

 • evidence RTG/SONO vyšetření
 • vedení deníku
 • statistika vyšetření

e-Neschopenky

 • práce s elektronickými neschopenkami
 • zasílání PN a hlášení oš. lékaře na OSSZ elektronicky
 • kontrola stavu podaných formulářů

e-Recepty

 • vystavení receptu a odeslání do úložiště
 • tisk receptu s čarovým kódem
 • zjištění, zda léčivo bylo vydáno pacientovi

e-Pojišťovna B2B

 • online zjištění pojištění pacienta
 • online ověření registrace

e-Davky

 • vytvoření elektronické faktury
 • automatické předání vyúčtování na portál pojišťoven
 • evidence výsledků podání

Verze programu

Program AIS je distribuován ve dvou verzích (Mini a Plná) lišících se počtem modulů, které lze při práci využít. Každá verze se dále dělí na Mono (pouze pro jeden počítač) a Síťovou (umožňuje práci v síti). Moduly obsažené v jednotlivých verzích popisuje následující tabulka:

Název modulu Verze
Mini Plná
Karta pacienta ano ano
Čekárna ano ano
Pojišťovna ano ano
Statistika ano ano
Dekurz ne ano
Anamnézy ne ano
Laboratoř ne ano
Prac. neschop. ne ano
OČR ne ano
Očkování ne ano
Prohlídky ne ano
Přílohy ne ano
Diář ne ano
Chrup ne ano
Gynekologie ne ano
RTG/SONO ne ano
e-Neschopenky ne ano
e-Recepty ne ano
e-Pojišťovna (B2B) ano ano
e-Davky ano ano
e-Objednavani (internet) ano ano
e-Brevíř (léky přes internet) ano ano

Kromě modulu e-Objednání jsou všechny výše uvedené moduly pro předplatitele servisní podpory zdarma.

Výběr vhodné verze

V případě, že hledáte program umožňující přehledné vedení kartotéky, snadné evidování výkonů a vyúčtování péče pojišťovnám, je pro Vás určena mini verze.

Chcete-li používat program AIS i pro vedení zdravotnické dokumentace a využít všechny jeho moduly a funkce, je pro Vás určena plná verze.

Pokud chcete navíc využívat výhody síťového provozu (např. komunikace lékař – sestra), je pro Vás určena mini síťová verze, případně plná síťová verze.